ПРОЕКТИ

Тековни проекти

Завршени проекти

Твојата кариера во твои раце, Датум 14 март 2024 – 18 април 2024

 

Обука за развој на вештини за вработливост за студенти на Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје, поддржана од Франкофонскиот Центар за вработливост реализирана во 10 работилници кои опфаќаа себепроценка, истражување на различни кариери, ИКИГАИ, говор во лифт, претставување на интервју за работа и сл.

Партнери