Управен одбор и одбор на поддржувачи

Управен одбор
1 Анета Мострова – Претседавач
2 Ани Видоевска
3 Анета Петровска
4 Марија Димитријевиќ
5 Љубица Антевска
Одбор на поддржувачи
1 Анета Мострова
2 Марина Костова
3 Дрита Старова Керими
4 Мирјана Апостолова
5 Дика Џиковска
6 Моника Станојковска
7 Ненад Секирарски
8 Оливија Тасиќ Штерјова