Study tours

Study Tour – Norway, 2006

 

American Farm School, Thessaloniki – Greece, 2010

 

Conference on Social Entrepreneurship, Ann Arbor – USA, 2007